Ziekmelding en verlof

 

Leerlingen van onze school zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze in principe alle schooldagen onderwijs moeten volgen. Het kan echter voorkomen dat er om bepaalde redenen toch verlof aangevraagd moet worden. Op deze pagina geven we meer informatie over de voorwaarden.

 

Ziekmelden

Als een leerling ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, verwachten we dat de ouders het kind vóór 8:30 uur afmelden. Het heeft onze voorkeur om dit via Social Schools te doen. Ook kunt u naar school bellen. Geef s.v.p. aan hoe lang u denkt dat het gaat duren en stuur nogmaals bericht als dit onverhoopt veel langer wordt.

 

Verlof

Leerlingen van onze school zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze in principe alle schooldagen onderwijs moeten volgen. Het kan echter voorkomen dat er om bepaalde redenen toch verlof aangevraagd moet worden. Hieronder volgt meer informatie over de voorwaarden.

 

Extra verlof

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders 

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet.

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de school­vakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aaneen­sluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar. De directeur moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar. Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werk­zaamheden in bedrijfstakken die in de schoolvakanties een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aan­getoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot on­overkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van rooster­problemen van de werkgever. Verderop vindt u een stroomschema aan de hand waarvan u de aanvraag kunt beoordelen.

 

Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid voor verlof. Volgens de Leerplichtwet moet een verlofaan­vraag op religieuze gronden worden beschouwd als een mededeling van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school. Er is dus geen sprake van het al of niet ver­lenen van verlof door de directeur of leerplichtambtenaar. Een mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat. Dit geldt alleen voor religieuze feestdagen. De richtlijn hier­voor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

Chinees Nieuwjaar

Offerfeest

Suikerfeest

Holifeest

Diwalifeest

Paasfeest (Pesach)

Grote Verzoendag (Jom Kipoer)

 

Gewichtige omstandigheden

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van 'gewichtige omstandigheden' (artikel 11 lid g van de Leer­plichtwet). Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken.

Wanneer het om maximaal tien schooldagen gaat, beslist de directeur. Wanneer er verlof voor meer dan tien school­dagen wordt aangevraagd, dan beslist de leerplichtambte­naar. Om een idee te geven wat met gewichtige omstandig­heden wordt bedoeld, staat hieronder een aantal richtlijnen:

 • Verhuizing (maximaal 1 schooldag);
 • Huwelijk van bloed­ of aanverwant tot en met de 3e graad (in Nederland maximaal 1-2 schooldagen, in het buitenland maximaal 5 schooldagen) Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed-­ of aanverwant tot en met de 3e graad (in overleg) Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • Overlijden van bloed­ of aanverwant (in de 1e graad maximaal 5 schooldagen, in de 2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag. In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen) Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
 • 12½­, 25­, 40­, 50­ en 60­jarig (huwelijks­)jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders (maximaal 1 schooldag).

 

1e graad:  Ouders of verzorgers

2e graad: Broers, zussen en grootouders

3e graad: Ooms, tantes en overgrootouders

4e graad: Neven, nichten, oudtantes en oudooms

 

Daarbij geldt het volgende:

 • Verlofaanvragen moet u schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar indienen. Als u deze termijn niet aanhoudt, moet u beargumenteren waarom.
 • Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toe­kennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde documenten).
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur/leerplichtambtenaar.
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
 • U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, bewijsmiddelen meesturen.Deze moeten vertaald zijn door een beëdigde vertaler (behalve als deze in het Engels zijn opgesteld).
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in eerste twee weken na de zomervakantie.

 

Procedure

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet dat schriftelijk gebeuren door de ouders of ver­zorgers. Verder moet er duidelijk in staan wat de reden van aanvragen is. De argumenten moeten erbij worden vermeld. En de aanvrager moet het verzoek met bewijs­stukken ondersteunen. 

 

Aanvraag

Wanneer de directeur van de school mag beslissen, dan kunt u een verlofaanvraag indienen via Social Schools. Wanneer u bij de leerplichtambtenaar een aanvraag moet doen (alleen aanvragen wegens gewichtige omstandigheden die langer dan 10 dagen duren), kunt u een verlofformulier aanvragen bij onze managementassistente Annemie Stokvis.

Is uw aanvraag afgewezen en vindt u dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd? Dan kunt u ertegen in bezwaar gaan.

Tegen een beslissing van de directeur is dat bij de directeur van de school. Tegen een beslissing van de leerplichtambtenaar is dat bij Team Leren en Jongeren (Westelijke Mijnstreek). Geef in het bezwaar aan tegen welke beslissing u in bezwaar gaat en waarom.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over verzuim en verlof kunt u altijd contact opnemen met Team Leren en Jongeren. E-mail: lerenenjongeren@sittard-geleen.nl

Ook op de website van de rijkoverheid is meer te vinden over dit onderwerp: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen