Het ontstaan

Basisschool De Avonturijn is per 01-08-1998 ontstaan door een fusie van het Scholenkoppel St. Jozef in Berg aan de Maas en de St. Leendertschool in Urmond.

 

Missie

In een sfeer van veiligheid, geborgenheid en vanuit wederzijds vertrouwen, je kunnen ontplooien tot een zelfbewust individu in relatie met de ander.

 

Visie

De kernwaarden samen, autonomie, groei en betrokkenheid zijn de basis van ons handelen en dus ook de basis van onze visie. Samen met ouders en kinderen dragen wij de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van het kind vorm te geven. Daarvoor is een veilig en respectvol klimaat nodig. In onze school hebben we vertrouwen in elkaar en in elkaars ontwikkeling. Onze communicatie is open en eerlijk, vanuit respect. De rol van de leerkracht is coachend waar het kan, sturend waar het moet. Feedback geven is hier een belangrijk onderdeel van. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht voor - en coaching van het kind, dat leidt tot meer zelfstandigheid en zelfsturing.

Ons onderwijs geven we dan ook vorm met inbreng van kinderen, zodat ze zoveel mogelijk kunnen leren vanuit intrinsieke motivatie. Het is gericht op betekenisvol leren in samenhang, zodat kinderen zicht krijgen op de verbindingen tussen alle vakken en wat dat in het dagelijks leven voor waarde heeft. De 21e eeuwse vaardigheden spelen een rol in ons onderwijs. We creëren een passend aanbod door doelgericht te werken. Hierdoor zijn we koersvast, gericht op het ervaren en vieren van successen. We zijn tegelijkertijd flexibel, wijken af wanneer dit nodig is, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid richting de ontwikkeling van het kind.

Door het werken in clusters kunnen kinderen en leerkrachten elkaars talenten zien en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Kinderen maken zo veel mogelijk eigen keuzes in wat er nodig is om zich verder te ontwikkelen. We stimuleren eigenaarschap, zelfstandigheid en samenwerking om zo een groei te laten zien in de persoonlijke ontwikkeling.

 

Kernwaarden

Voor het vaststellen van onze missie en visie hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd, waarbinnen wij ons onderwijs vormgeven: 

Samen

Goed onderwijs maak je samen! We leren van en met elkaar. Interactie met en tussen de kinderen, het team, de ouders en de omgeving is nodig om je eigen identiteit te ontwikkelen. Samen sta je sterk, kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Samen ben je solidair en kun je de ander helpen op die momenten dat het nodig is.

Autonomie

Autonomie is het hoogste niveau van zelfstandigheid. Zelf richting geven en bepalen welke beslissingen je wilt nemen, waarbij tegelijkertijd ook afstemming op de ander en de omgeving plaatsvindt. Wij stimuleren zelfstandigheid en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Autonomie vraagt om zelfkennis en groeit met je mee!

Groei

In het leerklimaat bij ons op school groeien leerlingen en leerkrachten allemaal in hun eigen tempo en zorgen zij ervoor dat hun doelen bereikt worden. Wij stimuleren kinderen zichzelf te ontwikkelen en zo tot leren te komen. Dit doen wij door regelmatig met de kinderen in gesprek te gaan. De leerkracht heeft een coachende rol tijdens het leerproces.  We leren samen van en met elkaar en maken allemaal onze eigen sprongen vooruit. Op de Avonturijn staan het proces en de vaardigheden centraal en stimuleren we kinderen om hun talenten te ontwikkelen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid staat ook voor de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. Als school zijn we een leefgemeenschap, waarin we het belangrijk vinden dat kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers en omgeving betrokken zijn bij elkaar. Kinderen, team en ouders hebben aandacht voor elkaar, zodat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. We versterken elkaar en vullen elkaar aan. SAMEN laten we de kinderen groeien.