Het ontstaan

Basisschool De Avonturijn is per 01-08-1998 ontstaan door een fusie van het Scholenkoppel St. Jozef in Berg aan de Maas ende St. Leendertschool in Urmond.

 

Missie en visie 

De missie van onze school
Onze school heeft een 'brede-school' principe en is toegankelijk voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Er zijn naast onderwijs, faciliteiten voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Onze school heeft een Rooms-Katholieke achtergrond, echter, we staan open voor alle leerlingen, ongeacht religie. Tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind niet de juiste ondersteuning kunnen bieden. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
 

Kernwaarden

Voor het vaststellen van onze missie en visie hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd, waarbinnen wij ons onderwijs vormgeven: 

Samen

Goed onderwijs maak je samen! We leren van en met elkaar. Interactie met en tussen de kinderen, het team, de ouders en de omgeving is nodig om je eigen identiteit te ontwikkelen. Samen sta je sterk, kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Samen ben je solidair en kun je de ander helpen op die momenten dat het nodig is.

Autonomie

Autonomie is het hoogste niveau van zelfstandigheid. Zelf richting geven en bepalen welke beslissingen je wilt nemen, waarbij tegelijkertijd ook afstemming op de ander en de omgeving plaatsvindt. Wij stimuleren zelfstandigheid en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Autonomie vraagt om zelfkennis en groeit met je mee!

Groei

In het leerklimaat bij ons op school groeien leerlingen en leerkrachten allemaal in hun eigen tempo en zorgen zij ervoor dat hun doelen bereikt worden. Wij stimuleren kinderen zichzelf te ontwikkelen en zo tot leren te komen. Dit doen wij door regelmatig met de kinderen in gesprek te gaan. De leerkracht heeft een coachende rol tijdens het leerproces.  We leren samen van en met elkaar en maken allemaal onze eigen sprongen vooruit. Op de Avonturijn staan het proces en de vaardigheden centraal en stimuleren we kinderen om hun talenten te ontwikkelen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid staat ook voor de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. Als school zijn we een leefgemeenschap, waarin we het belangrijk vinden dat kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers en omgeving betrokken zijn bij elkaar. Kinderen, team en ouders hebben aandacht voor elkaar, zodat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. We versterken elkaar en vullen elkaar aan. SAMEN laten we de kinderen groeien. 

 

Onze visie

Op onze school staat respect bovenaan.
Wij zien respect als het uitgangspunt om samen, met behoud van ieders eigenheid, plezierig te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. Zo kan elk kind goede vervolgstappen maken voor de toekomst. 

Wanneer collega's, leerlingen en ouders elkaar respecteren, maakt dit de weg vrij naar openheid, vertrouwen en een goede relatie. Mede door dit uitgangspunt constateren wij een ontspannen sfeer en kinderen die de leeromgeving als vertrouwd ervaren. Hierdoor komen kinderen met plezier naar onze school. Veiligheid, plezier en motivatie dragen bij aan een groeiend zelfvertrouwen. Bij binnenkomst worden de kinderen met een glimlach door enthousiaste leerkrachten begroet.

Collegialiteit en saamhorigheid zijn belangrijke onderdelen binnen onze visie.
Het kind is eigenaar van zijn leerproces en ontwikkelt zo zijn identiteit.
Ouders en leerkrachten zijn mede verantwoordelijk en hebben hierbij een sturende rol. Zo sluiten ze aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.

We respecteren en vertrouwen elkaar en leren duidelijkheid en openheid te geven en te vragen.
In ons onderwijs bereiden we de kinderen voor op de snel veranderende maatschappij.
Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van zowel kinderen, ouders als leerkrachten. De rol van de leerkracht verandert van onderwijzer naar begeleider/coach die weet wat kinderen nodig hebben.
Ons groepsdynamisch onderwijs (GDO) biedt mogelijkheden en houvast om dit proces te begeleiden. Zo leggen wij de basis voor een mooie toekomst.
 

De GDO-visie

Door het uitdragen van de GDO-visie (Groeps Dynamisch Onderwijs) geven wij inhoud aan de in bovenstaande tekst beschreven kernwaardes. Het GDO-systeem gaat uit van werken op minimaal 3 niveaus, waar de kinderen hun eigen keuze in leren maken; 'Wat moet ik doen?', 'Wat heb ik nodig?', 'Wie kan mij daarbij helpen?'. Hierdoor is de rol van de leerkracht afwisselend en streeft naar het begeleiden/ coachen van kinderen naar hun behoeften.
We leren kinderen op een prettige manier omgaan met elkaar en hoe ze conflicten op een goede manier kunnen oplossen. Hiervoor gebruiken we o.a. de Socio-kring en Effectieve Conflicthantering.
Het sterke van dit systeem is dat iedereen dezelfde afspraken en tools hanteert en er zo een duidelijke, veilige leeromgeving ontstaat voor onze leerlingen.